Test způsobilosti

Ilustrační obrázek

Uvedený symbol na synoptické mapě znamená:

Cirrocumulus patří mezi:

Část zemské atmosféry, ve které se odehrávají veškeré atmosférické děje se nazývá:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Výška vlny se měří:

Ilustrační obrázek

Na metrické mapě znamená uvedená číslice hloubku:

Silný studený vítr ze severu nebo severozápadu se ve Středomoří označuje jako:

Pravidla týkající se světel musí být dodržena od:

Ilustrační obrázek

Tento údaj na displeji přístroje GPS znamená, že bod se nachází na pozici:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Odchylka kompasu způsobená různými magnetickými poli se nazývá:

Předepsaný počet záchranných kruhů (podkov) na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu je nejméně:

Loď provádějící lov ryb nesmí v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy ztěžovat průjezd:

Na námořní mapě spojuje rovnoběžka body se stejnou:

Ilustrační obrázek

V systému IALA se nad izolovaným nebezpečím upevňuje bóje, která má jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte bóji, která značí, že hlavní plavební dráha je vlevo. Tato bóje bude:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Záchranný ostrůvek na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Při stavu aneroidu 990 hPa je tlak vzduchu:

Čára spojující místa se stejnou hodnotou tlaku vzduchu přepočítaného na hladinu moře se nazývá:

Loď, mající druhou loď po své pravé straně, musí uvolnit cestu této lodi, jestliže se křižují kursy:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Mezi nízké oblaky patří:

Měřítko mapy 1 : 10 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

K hašení požáru na lodi nelze v žádném případě použít hasicí přístroj:

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

Úhel mezi zeměpisným a magnetickým pólem se nazývá:

K měření tlaku vzduchu se na malých plavidlech nejčastěji používá:

Loď se strojním pohonem oznamuje plavidlu v dohledu manévr změny kursu vpravo:

Ilustrační obrázek

Plujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte kulovou bóji, která má červené a bílé svislé pruhy. Tato bóje znamená, že:

Ilustrační obrázek

Jestliže se křižují kursy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Havarijní situace, které mohou na lodi při plavbě na moři vzniknout, jsou:

Námořní míle měří:

Počet záchranných vest na lodi při plavbě na moři musí být nejméně:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Stojící plavidla kotví nebo se vyvazují tak:

Malé plavidlo plující za snížené viditelnosti:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Vůdce plavidla je povinen zajistit, aby na plavidle:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Nasedlo nebo potopilo-li se plavidlo v plavební dráze nebo v její blízkosti a vyžaduje-li to situace:

Zvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

Na vodní cestě nebo v její blízkosti je zakázáno umísťovat předměty:

Při vplouvání do plavebních komor plavidla:

Výraz vazník používáme pro označení:

Malé plavidlo musí udržovat od zádě plavidla, které nese v noci na stěžni tři zelená světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku, bezpečnou vzdálenost:

Plavidlo nepodléhající evidenci lze na vodní cestě provozovat:

"Plovoucí zařízení" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Od plavidla, které zajišťuje činnost pod vodní hladinou a signalizuje tuhou maketou vlajky "A", musejí všechna plavidla zachovávat bezpečnou vzdálenost:

Termínem "plachetnice" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Optimální frekvence kompresí při nepřímé masáži srdce je:

Plavidla mohou plout vedle sebe:

Evidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Při zastavení z důvodu snížené viditelnosti:

Stojícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

Jedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe osazené na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

Samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může nést:

Vůdce plavidla je povinen zabránit úniku látek z plavidla:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Balóny a kužele, předepsané v pravidlech plavebního provozu:

Pro řádné ovládání plavidla je třeba zajistit, aby mohla kormidlující osoba v kormidelně:

Zvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Malé plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace za dne signalizovat:

Výrazem katamarán označujeme:

Plachta je v základě:

Jola je člun:

Kladky používané ve výstroji plachetnic mají mít:

Vějička někdy také korouhvička (slang. frklík) je:

Plavba na předoboční vítr je plavba, při které:

Bouřkové plachty mají zpravidla barvu:

Malá hmotnost kýlu plachetnice má za následek:

Kasání neboli refování plachet se provádí pomocí:

Rolfok:

Plavbu plachetnice proti větru nebo na bočním větru umožňuje:

Boční plocha laterálu má přímý vliv na:

Výraz plachetnice označuje:

Genua je druh:

Vysoká takeláž (vysokostěžňové oplachtění) je:

Návětrná strana lodi je:

Kontrolu správného nastavení plachet provádíme pomocí:

Loď s větším výtlakem (hmotností) má setrvačnost:

Závětrnost plachetnice způsobuje:

Spinaker se používá:

Stěh je:

Vliv kosatky na hlavní plachtu:

Hlavní požadovanou vlastností ráhna je:

Vějička (korouhvička, frklík) na vrcholu stěžně ukazuje za plavby směr:

Na ponořenou část lodního trupu působí síly:

Má-li loď při jízdě proti větru dosáhnout většího stoupání, je třeba:

Podélná osa plachetnice svírá za plavby se zdánlivým větrem:

Ponořená část kormidelního listu:

Výhodou ocelové konstrukce trupu plachetnice je především:

Výhodou plachtoviny z umělých vláken je:

Při plavbě na bočním větru je výhodnější:

Ráhno (vratipeň) je:

Vyvážené kormidlo je kormidlo:

Vztlak laterálu je síla:

Požadovanou vlastností materiálu na výrobu spinakru je:

Jestliže při křižování nebo na bočním kursu vítr zesílí a loď se stává značně návětrnou, je účelné: