Legislativa

 • zákon č. 187/2014 Sb., o vnitrozemské plavbě,
 • vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (PRAVIDLA PLAVEBNÍHO PROVOZU) - dříve Řád plavební bezpečnosti.
 • vyhláška č. 65/2015 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
 • nařízení vlády 96/2016 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
 • vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
 • rezoluce č. 40 EHK/OSN, mezinárodní průkaz způsobilosti vůdců rekreačních plavidel
 • nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skůtry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skůtrů
 • vyhláška č. 334/2015 o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách.
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/ES o rekreačních plavidlech a vodních skútrech,
 • vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel  se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ("vodní zákon"),
 • vyhláška č. 105/2012 Sb. o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny,
 • vyhláška č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách
 • vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
 • Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu AGN - č. 162/1999
 • vyhláška č. 84/2000 Sb., o způsobilosti k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
 • vyhláška č. 128/1976 Sb., o cejchování lodí vnitrozemské plavby
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2017/2397, o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě

NORMY PRO NÁMOŘNÍKY:

 • zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU o lodní výstroji
 • úmluva č. 263/1995 Sb., o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG 1972)
 • vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
 • vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
 • vyhláška č. 149/2001 Sb., o rekreačních jachtách
 • sdělení č. 240/1996 Sb., Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu
 • vyhláška č. 25/2001 Sb., o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi
 • směrnice Evropského parlmentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci
 • vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu.
 • vyhláška č. 378/2000 Sb., o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi
 • vyhláška č. 277/2000 Sb., o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo na rekreační jachtě
 • nařízení vlády č. 412/2000 Sb., o poplatku za právo plout pod státní vlajkou ČR
 • vyhláška 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi