Organizace

Státní organizace ve vodní dopravě

české organizace:

Ministerstvo dopravy České republiky - odbor plavby  www.mdcr.cz

V rámci Ministerstva dopravy jsou pro plavbu vyčleněna dvě oddělení, přičemž první řeší vnitrozemskou vodní dopravu a druhé má svěřeno námořní rejstřík.  

Státní plavební správa  www.plavebniurad.cz

- úřad, který vykonává dozor nad provozováním plavby v ČR. Současně vydává osvědčení vůdcům plavidel, vede plavební rejstřík. SPS je organizační složkou, která je podřízena Ministerstvu dopravy. Podle působnosti je rozdělena na pobočky Praha, Děčín a Přerov. 

Ředitelství vodních cest České republiky  www.rvccr.cz

- organizační složka státu, která zejména zabezpečuje výstavbu a modernizaci vodních cest.   

Povodí Vltavy  www.pvl.cz

- státní podnik, zřízený Ministerstvem zemědělství, který spravuje vodní toky, včetně přehradních nádrží. Zabezpečuje činnost na plavebních komorách. Na portálu Povodí jsou dostupné informace o vodních stavech a průtocích na jednotlivých tocích, včetně povodňových stavů.

Povodí Labe  www.pla.cz

Povodí Moravy  www.pmo.cz

 

zahraniční organizace:

Dopravný úrad - vnútrozemská plavba  www.plavba.nsat.sk 

Centrální komise pro plavbu na Rýně  www.ccr-zkr.org