Test způsobilosti

Záchranné vybavení lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu tvoří nejméně:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je takto znázorněna:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Červená obloha při východu slunce naznačuje:

Ilustrační obrázek

Všeobecný název pro souvislou jednotvárně šedou oblačnou vrstvu bez určitých obrysů, ze které může někdy mrholit, je:

Pro zabránění srážce je třeba se vyvarovat:

Cirrocumulus patří mezi:

Ilustrační obrázek

Červené válcové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Na plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 10 metrů. Naměřený čas je 5 sekund. Rychlost plavidla je:

Ilustrační obrázek

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Pokud je kolem plující plavidlo požádáno o odtažení lodě do nejbližšího přístavu a zachránce po odtažení žádá o finanční odměnu:

Ilustrační obrázek

Na metrické mapě znamená uvedená číslice hloubku:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Ilustrační obrázek

Všeobecný název pro mohutný a hustý oblak nápadně vyvinutý do výšky, jehož horní část je zploštělá a rozšiřuje se do podoby vějíře nebo kovadliny, který přináší nárazovitý silný vítr a lijáky, je:

Rychlost větru 4° Bft je asi:

Ilustrační obrázek

Takto označené plavidlo je:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: nahoře žlutá, dole černá. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Činnost podniknutá pro zabránění srážce s jiným plavidlem musí být taková, aby se plavidla minula:

Ilustrační obrázek

Plujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte kulovou bóji, která má červené a bílé svislé pruhy. Tato bóje znamená, že:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte bóji, která značí, že hlavní plavební dráha je vlevo. Tato bóje bude:

Jestliže se na horizontu objeví oblak cumulonimbus s vrcholkem připomínajícím kovadlinu, lze očekávat:

Ilustrační obrázek

Zelené kuželové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Takto označené plavidlo je:

Ilustrační obrázek

Bóje, která v systému IALA informuje například o pásmu vojenských cvičení, o rekreačním pásmu, o uložení kabelů nebo potrubí a podobně má barvu:

Za poskytnutí pomoci k záchraně na moři:

Při mlze, mlhovém oparu, padajícím sněhu, silném dešti, písečné bouři se označuje tento stav jako:

Námořní míle se na mapě odměřují:

Měřítko mapy 1 : 100 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Jestliže se křižují kursy plachetnice a plavidla provádějícího lov ryb tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Vysokými oblaky jsou:

S vůdcem plavidla, které vleče lyžaře, musí být přítomna na palubě osoba, která je:

Ilustrační obrázek

Tento dvojitý kužel nese:

Vůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě osoba:

Ilustrační obrázek

Tuto denní signalizaci nese:

Vůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plavidle:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tyto kužele nese:

Plavidlo mající přednost při proplouvání místy s určeným pořadím proplouvání, musí za dne nést:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Plavidla plavebního úřadu, Policie České republiky, obecní policie, Celní správy České republiky a plavidla složek integrovaného záchranného systému mohou signalizovat:

Zvukový signál "4 krátké zvuky" znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Mezi příznaky rozvinutého šoku při vnitřním krvácení patří:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe osazená na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

V úsecích vyznačených obratišť nesmí stát:

Postižený spadl z výšky, je zmatený, nepamatuje si, co se stalo, posedává. Nejlepší je:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Jsou-li některá mostní pole označena nad profilem jednou nebo dvěma žlutými tabulemi:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Palec pacholete slouží k:

Plují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí kolize:

Zvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Ilustrační obrázek

Tento kužel nese:

Koupání a potápění je zakázáno:

Plavidlo nepodléhající evidenci lze na vodní cestě provozovat:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Dnem je ve smyslu pravidel plavebního provozu období:

Přibližovat se k boku plavidla, které pluje, vyvazovat se na ně nebo plout těsně za ním lze jen:

Při žilním krvácení:

Dlouhým zvukem je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Vlečné lano při vodním lyžování nesmí být vlečeno za plavidlem:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Plavidlo může provést obrat až poté, co se jeho vůdce ujistil, že pohyb ostatních plavidel mu umožňuje provést obrat bez nebezpečí:

V úsecích vodních cest, kde je vyvazování zakázáno signálním znakem zákaz vyvazování ke břehu:

Lodní těleso závodních plachetnic je konstruováno:

Plavba na bočním kurzu je:

Schopnost křižovat co nejostřeji proti větru je podmíněna:

Plachty řídíme lany, která nazýváme:

Jestliže při křižování nebo na bočním kursu vítr zesílí a loď se stává značně návětrnou, je účelné:

Při křižování za silného větru a na vlnách:

Při zvrhnutí lodě má posádka:

Při plavbě na silný zadní vítr je vhodné pro bezpečné vedení lodě:

Za silného větru a ve vlnách se stoupavost plachetnice:

Spinaker se používá:

Při plavbě ostře proti silnému větru je výhodnější plachta:

Při plavbě malé plachetnice na zadní vítr se nesmí zejména:

Spinakr je:

Ponořená část kormidelního listu:

Výrazem těžiště váhy (neboli váhové těžiště) se označuje:

Plachty vytahujeme a spouštíme:

Hlavní požadovanou vlastností ráhna je:

Závětrnost lodě je:

Konstrukční rychlost plachetnice je přímo úměrná:

Napínák je:

Příčné kolébání lodi při plavbě na zadní vítr je z hlediska bezpečnosti plavby:

Plachetnice s jolovým tvarem trupu a pevným kýlem:

Výraz trimování plachet se používá:

Stabilita pohybující se plachetnice je:

Plachetnice ve velkém náklonu:

Výrazem těžiště výtlaku (neboli tvarové těžiště) se označuje:

Při plavbě na zadní vítr je nejvíce zatěžována:

Stabilita plachetnice je závislá na:

Obrat po větru (tzv. halsa) je manévr:

Vítr - pohonná síla plachetnice vzniká:

Trysail je plachta sloužící při plavbě:

Zdánlivý vítr přichází do plachet více zepředu při:

Nevýhodou gaflového oplachtění je:

Kiking je:

Plavba po větru (na zadním větru) je plavba: