Test způsobilosti

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři se vztahují:

Při snížené viditelnosti musí dávat zvukový signál "jeden prodloužený tón" v intervalech kratších než dvě minuty:

Rychlost vašeho plavidla je, 4 uzle. Vzdálenost 2 námořní míle uplujete za:

Plujete rychlostí 3 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně:

Ilustrační obrázek

Bóje, která v systému IALA značí bezpečnou vodu, má barvu:

Ilustrační obrázek

Plujete v hlavní plavební dráze z přístavu na moře. Bóje, které míjíte na pravoboku budou mít jako vrcholový znak:

Do středního patra oblaků patří:

Plujete rychlostí 5 uzlů. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Loď plující úzkým průplavem se musí držet:

Výška vlny se měří:

Magnetický a ruční zaměřovací kompas slouží obecně pro měření:

Loď provádějící lov ryb nesmí v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy ztěžovat průjezd:

Loď se strojním pohonem oznamuje plavidlu v dohledu manévr změny kursu vpravo:

Na plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 8 metrů. Naměřený čas jsou 4 sekundy. Rychlost plavidla je:

Ilustrační obrázek

Útvar znázorněný na synoptické mapě zobrazuje:

V případě nasednutí lodi na dno závisí stupeň ohrožení a další postup na:

Za provedenou záchranu lodě a dalších hodnot na lodi:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte zelenou kuželovitou bóji. Jestliže chcete plout v plavební dráze:

Ilustrační obrázek

Na metrické mapě znamená uvedená číslice hloubku:

Každá loď předjíždějící jinou musí:

Část zemské atmosféry, ve které se odehrávají veškeré atmosférické děje se nazývá:

Vysokými oblaky jsou:

Loď provádějící bagrovací, hydrografické a podmořské práce je:

Cirrocumulus patří mezi:

Ve středu anticyklóny je tlak:

Rychlost větru měříme anemometrem v:

Záchranný ostrůvek na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Zeměpisnou délku odečítáme na námořní mapě:

Jestliže se na horizontu objeví oblak cumulonimbus s vrcholkem připomínajícím kovadlinu, lze očekávat:

Ilustrační obrázek

Všeobecný název pro souvislou jednotvárně šedou oblačnou vrstvu bez určitých obrysů, ze které může někdy mrholit, je:

Ilustrační obrázek

Plujete v hlavní plavební dráze z přístavu na moře. Bóje, které míjíte na levoboku, budou mít jako vrcholový znak:

Slunce zapadá za husté tmavé oblaky na horizontu. Oblaky mají červeně zbarvené okraje. Lze očekávat:

Bezpečnostní pásy na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Činnost podniknutá pro zabránění srážce s jiným plavidlem musí být taková, aby se plavidla minula:

Stabilita plavidla je schopnost:

Plavidla stojí tak blízko břehu, jak jim to dovoluje:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (vlajka) znamená:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Lodní osvědčení se nepožaduje:

Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Příkazy vydávanými vůdcem plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, jsou povinni se řídit:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Malé plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá strojní pohon, musí nést:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Stabilizovanou (někdy také "zotavovací") polohou se rozumí poloha:

Na malém plavidle podléhajícím evidenci musí být:

Ilustrační obrázek

Toto signalizační světlo nese:

Mezi příznaky rozvinutého šoku při vnitřním krvácení patří:

Při vplouvání do plavebních komor plavidla:

"Vlečná sestava" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě znění:

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Jedno červené nebo dvě červená světla vedle sebe, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

Při žilním krvácení:

Samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může nést:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Termínem "plachetnice" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Dokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

Jednotné evropské tísňové číslo je:

Koupání a potápění je zakázáno:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Stojícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

Ilustrační obrázek

Toto signalizační světlo nese:

Jsou-li na zdech plavební komory vyznačené meze vyznačených stání:

Malá plavidla při křížení směru plavby jiným než malým plavidlům, udržují vždy bezpečnou vzdálenost:

Signál "pět krátkých zvuků" daný plavidlem, které není malým, znamená:

Malá plavidla v plavebních komorách:

Ilustrační obrázek

Tyto signální znaky tabule znamenají:

Skluz lodě je umožněn:

Vějička někdy také korouhvička (slang. frklík) je:

Schopnost vzpřímit se z maximálního náklonu nazýváme:

Ráhno (vratipeň) je:

Při plavbě na bočním větru je výhodnější:

Laterál je:

Plachetnice ve velkém náklonu:

Otěžový vozík slouží:

Při zvrhnutí lodě má posádka:

Plocha laterálu je ovlivňována:

Kiking je:

Vysoká takeláž (vysokostěžňové oplachtění) je:

Loď s větším výtlakem (hmotností) má setrvačnost:

Zdánlivý vítr přichází do plachet více zepředu při:

Vlastností výtahových lan je především:

Při správném nastavení hlavní plachty půlí vratipeň zhruba úhel, který svírá:

Výraz trim se používá pro označení:

Účinnost profilu plachty při plavbě proti slabému přednímu větru je maximální:

Jola je člun:

Správné nastavení kosatky a hlavní plachty při křižování proti větru se při přeostření nad správný úhel náběhu větru projeví tak, že:

Při plavbě na zadní vítr je nejvíce zatěžována:

Vějička (korouhvička, frklík) na vrcholu stěžně ukazuje za plavby směr:

Sílu potřebnou k ovládání kormidelní páky snížíme zejména:

Persenink je:

Napínák je:

Aktivní plocha plachty plachetnice v náklonu je:

Rovnovážná poloha lodi je dána:

Plachty vytahujeme a spouštíme:

Při plavbě na silný zadní vítr je vhodné pro bezpečné vedení lodě:

Na ponořenou část lodního trupu působí síly:

Saling (můstek) je:

Nevýhodou gaflového oplachtění je:

Závětrná strana lodi je:

Kokpit je:

Typickým znakem ploutvových plachetnic je: