Test způsobilosti

Srážka námořního plavidla s jiným námořním plavidlem nebo jiným pevným předmětem se v námořním zákoně nazývá:

Výška vlny se měří:

Ilustrační obrázek

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Ilustrační obrázek

Zelené kuželové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

V teplé vzduchové hmotě se vyskytují převážně oblaky typu:

Ilustrační obrázek

Všeobecný název pro jednotlivé, obvykle zářivě bílé a husté mraky s ostře ohraničenými obrysy, které jsou buď ploché, nebo se vyvíjejí do výšky ve tvaru kup nebo věží, které mají téměř vodorovnou základnu poměrně tmavou a které jsou tvořeny z kapiček vody

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Studený a nárazovitý vítr přicházející od severovýchodu dosahující někdy až síly vichřice se na Jadranu nazývá:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Jestliže vzduchová hmota proudí nad chladnější povrch, než byla oblast jejího vzniku, je tato vzduchová hmota:

Je-li záchranná vesta vybavena příslušenstvím, pak to zpravidla bývá:

Všech dostupných prostředků k určení existence nebezpečí srážky musí použít:

Mořské vnitřní vody jsou:

V podmínkách snížené viditelnosti musí každé plavidlo:

Ilustrační obrázek

Tento údaj na displeji přístroje GPS znamená, že bod se nachází na pozici:

Jestliže jsou na synoptické mapě izobary od sebe značně vzdáleny, lze očekávat:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte zelenou kuželovitou bóji. Jestliže chcete plout v plavební dráze:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

Oblaky vznikají:

V oblasti snížené viditelnosti nebo v její blízkosti, ve dne či v noci, musí být zvukové signály na plavidle podávány:

Nebezpečí srážky musí být pokládáno za jisté:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Přibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém nebo přibližně přímém směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí každá z nich:

Padáková raketa nebo ruční pochodeň dávající červené světlo znamená:

Ilustrační obrázek

Všeobecný název pro souvislou jednotvárně šedou oblačnou vrstvu bez určitých obrysů, ze které může někdy mrholit, je:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: nahoře černá, dole žlutá. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Vysokými oblaky jsou:

Ilustrační obrázek

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Ilustrační obrázek

Na metrické mapě znamená uvedená číslice hloubku:

Rychlost vašeho plavidla je 3 uzle. Vzdálenost 1 ,5 námořní míle uplujete za:

Plujete rychlostí 2 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Ilustrační obrázek

Všeobecný název pro jednotlivé vzájemně oddělené bílé obláčky vláknité struktury, často hedvábného lesku, bez vlastního stínu, které mají tvar vláken nebo jejich svazků, které nezeslabují světlo a jsou složeny z krystalků ledu je:

Výraz vazník používáme pro označení:

Obsluhu plavební komory uvědomí vůdce plavidla, došlo-li k plavební nehodě:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla může nést:

Provozovat vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem je:

Malé plavidlo nepodléhající evidenci nese poznávací znaky:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

S vůdcem plavidla, které vleče lyžaře, musí být přítomna na palubě osoba, která je:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (vlajka) znamená:

"Vlečná sestava" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě znění:

Vůdce plavidla je povinen zajistit, aby na plavidle:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (kužel) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe osazená na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

Ilustrační obrázek

Tyto denní signalizační znaky nese:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Je-li u vymezené vodní plochy pro vodní lyžování signalizováno vytažením žlutého balónu:

Stojícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

Plavidla plavebního úřadu, Policie České republiky, obecní policie, Celní správy České republiky a plavidla složek integrovaného záchranného systému mohou signalizovat:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Toto signalizační světlo nese:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Zvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Plují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí kolize:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Výraz žebro označuje:

Samostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Výrazem katamarán označujeme:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (dvě tabule nad sebou) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Spinaker se používá:

Výraz plachetnice označuje:

Síla na kormidelní páce má být za plavby:

Výrazem výtlak váhový se označuje:

Závětrnost i návětrnost plachetnice lze kromě jiného ovlivnit:

Ponořená část kormidelního listu:

Kontrolu správného nastavení plachet provádíme pomocí:

Výhodou ocelové konstrukce trupu plachetnice je především:

Bezanová plachta se používá:

Rychlost plachetnice nejvíce ovlivňuje:

Výraz hydrostatický vztlak plavidla používáme pro:

Při plavbě na bočním větru je výhodnější:

Výhradně přetlaku na plachtách využívá plachetnice při jízdě:

Plout na bočním a předním větru umožňuje plachetnici:

Výhodou celospírové plachty je:

Větší vadou plachetnice je:

Kiking zajišťuje:

Výhodou plachtoviny z umělých vláken je:

Při zvrhnutí lodě má posádka:

Kormidlo je část lodi, která:

Hlavní požadovanou vlastností ráhna je:

Refování plachty je:

Výraz stěžeň se používá:

Při plavbě na silný zadní vítr je vhodné pro bezpečné vedení lodě:

Při plavbě na zadní vítr se snažíme zamezit:

Návětrnost plachetnice je ovlivněna:

Pro obtékání plachet větrem platí zákony:

Schopnost vzpřímit se z maximálního náklonu nazýváme:

Kladky používané ve výstroji plachetnic mají mít:

Při správné technice vyostřování, nemění-li se směr zdánlivého větru:

Bouřkové plachty mají zpravidla barvu:

Genua je druh:

Saling (můstek) je:

Kasání neboli refování plachet se provádí pomocí:

Stěh je: