Test způsobilosti

Každá loď musí vést nepřetržité a zodpovědné vizuální a sluchové pozorování, aby:

Ilustrační obrázek

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Loď se strojním pohonem oznamuje plavidlu v dohledu manévr změny kursu vpravo:

Pokud je kolem plující plavidlo požádáno o odtažení lodě do nejbližšího přístavu a zachránce po odtažení žádá o finanční odměnu:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je mrholení zobrazeno symbolem:

Zeměpisnou délku odečítáme na námořní mapě:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Na plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 10 metrů. Naměřený čas je 5 sekund. Rychlost plavidla je:

Magnetický a ruční zaměřovací kompas slouží obecně pro měření:

Záchranné kruhy (podkovy) musí být pro plavbu vybaveny:

Ilustrační obrázek

Zelené kuželové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Všech dostupných prostředků k určení existence nebezpečí srážky musí použít:

Signál podávaný radiotelegraficky nebo jiným signalizačním způsobem, skládající se ze skupiny . . . - - - . . . (SOS) v Morseově abecedě znamená:

Jestliže vzduchová hmota proudí nad teplejší povrch, než byla oblast jejího vzniku, je tato vzduchová hmota:

V oblasti snížené viditelnosti nebo v její blízkosti, ve dne či v noci, musí být zvukové signály na plavidle podávány:

Synoptická mapa slouží:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Plujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte červenou tyčovou bóji, která má červený válec jako vrcholový znak. Jestliže chcete plout v plavební dráze, musíte:

Ilustrační obrázek

Takto označené plavidlo je:

Nouzové signály slouží:

Vítr je severozápadní. Znamená to, že vane:

Ve studené vzduchové hmotě se vyskytují převážně oblaky typu:

Rakety nebo granáty, vypouštějící červené hvězdy, vypalované jednotlivě v krátkých intervalech znamenají:

Obecně platí, že s přibývající nadmořskou výškou tlak vzduchu:

Ilustrační obrázek

Jestliže se křižují kursy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Ilustrační obrázek

Plachetnice, která vystavuje vpředu kuželový znak vrcholem dolů:

Na moři se tvoří hustší bílé čepice z přepadajících hřebenů. Podle Beaufortovy stupnice stavu moře se jedná o stupeň vlnění:

Jestliže jsou na synoptické mapě izobary těsně vedle sebe, lze očekávat:

Plujete rychlostí 2 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Studený a nárazovitý vítr přicházející od severovýchodu dosahující někdy až síly vichřice se na Jadranu nazývá:

Střelka magnetického kompasu směřuje:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: černá s jedním žlutým širokým vodorovným pruhem. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Ilustrační obrázek

Tuto denní signalizaci nese:

Vůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě osoba:

Plavidlo nepodléhající evidenci lze na vodní cestě provozovat:

Vůdce plavidla je povinen zabránit úniku látek z plavidla:

Vůdce plavidla je povinen zajistit, aby na plavidle:

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Postižený náhle zkolaboval, nehýbe se, nedýchá, nereaguje na poplácání po tváři a oslovení. První, co je třeba udělat, bude:

Bočními světly se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Při zastavení z důvodu snížené viditelnosti:

Zvukový signál "1 krátký zvuk" znamená

Před vplutím do nepřehledné úžiny dá plavidlo zvukový signál:

Evidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

Pozorujeme-li u postiženého po úrazu příznaky šoku:

Malé plavidlo přibližující se ke koupající se osobě tuto osobu obepluje v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Resuscitace (oživování) je:

Ve vjezdech do přítoků a výjezdech z nich a ve vjezdech do přístavů:

Plavidla plavebního úřadu, Policie České republiky, obecní policie, Celní správy České republiky a plavidla složek integrovaného záchranného systému mohou signalizovat:

Ilustrační obrázek

Tyto denní signalizační znaky nese:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Jedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe osazené na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ventilátory slouží na plavidle k:

Pokud není možné odstranit předmět, který vypadl z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Ilustrační obrázek

Toto signalizační světlo nese:

Lodní osvědčení se nepožaduje:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Toto signalizační světlo nese:

Plavební dráhou je ve smyslu pravidel plavebního provozu část vodní cesty:

Jsou-li některá mostní pole označena jedním nebo několika červenými světly nebo červenými tabulemi s vodorovným bílým pruhem uprostřed, je proplutí těmito mostními poli:

Není-li malé plavidlo s vlastním strojním pohonem vybaveno zařízením k měření rychlosti, tam kde jsou stanoveny nejvyšší povolené rychlosti plavby:

Jedno červené nebo dvě červená světla vedle sebe, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

Při správném nastavení hlavní plachty půlí vratipeň zhruba úhel, který svírá:

Příďový trojúhelník je:

Výrazem těžiště výtlaku (neboli tvarové těžiště) se označuje:

Příčné kolébání lodi při plavbě na zadní vítr je z hlediska bezpečnosti plavby:

Kontrolu správného nastavení plachet provádíme pomocí:

Napínák je:

Výraz stěžeň se používá:

Jestliže při křižování nebo na bočním kursu vítr zesílí a loď se stává značně návětrnou, je účelné:

Blok (slang. výraz) je:

Vějička (korouhvička, frklík) na vrcholu stěžně ukazuje za plavby směr:

Bouřková kosatka se vyznačuje:

Schopnost vzpřímit se z maximálního náklonu nazýváme:

Čelen je:

Rychlost plachetnice nejvíce ovlivňuje:

Výhodou plachtoviny z umělých vláken je:

Kasání neboli refování plachet se provádí pomocí:

Laterál je:

Hydrodynamický odpor trupu je závislý hlavně:

Ráhno (vratipeň) je:

Jola je člun:

Na povrchu kapaliny může plavat těleso:

Návětrná strana lodi je:

Otěžový vozík slouží:

Síla na kormidelní páce má být za plavby:

Boční plocha laterálu má přímý vliv na:

Výraz trimování plachet se používá:

Vysoká takeláž (vysokostěžňové oplachtění) je:

Rolfok:

Takeláž je:

Výhodou ocelové konstrukce trupu plachetnice je především:

Závětrnost i návětrnost plachetnice lze kromě jiného ovlivnit:

Obrat po větru (tzv. halsa) je manévr:

Výraz hydrodynamický vztlak se používá pro:

Výraz plachetnice označuje:

Malá hmotnost kýlu plachetnice má za následek: