Test způsobilosti

Plavba lodí v podmínkách snížené viditelnost znamená:

Plavidlo provádějící lov ryb za plavby musí, nakolik je to prakticky možné, uvolnit cestu:

Ilustrační obrázek

Bóje, která v systému IALA značí izolované nebezpečí má barvu:

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

Ilustrační obrázek

Všeobecný název pro souvislou jednotvárně šedou oblačnou vrstvu bez určitých obrysů, ze které může někdy mrholit, je:

Používání nebo vystavování nouzových signálů pro jiné účely, než upozornění na nouzi a potřebu pomoci, je:

Loď provádějící lov ryb nesmí v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy ztěžovat průjezd:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

V oblasti snížené viditelnosti nebo v její blízkosti, ve dne či v noci, musí být zvukové signály na plavidle podávány:

Ilustrační obrázek

Takto označené plavidlo je:

Škody, které vzniknou úmyslným a účelným způsobením škody pro záchranu majetkových hodnot ze společného námořního nebezpečí, se v námořním zákoně nazývají:

Všech dostupných prostředků k určení existence nebezpečí srážky musí použít:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Vítr je severozápadní. Znamená to, že vane:

Odpovědnost za následky vzniklé neplněním mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři nese:

Volné moře:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Dýmový signál, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, vydává:

Nejnižší tlak se nalézá:

Ilustrační obrázek

Přibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

K měření tlaku vzduchu se na malých plavidlech nejčastěji používá:

Každá loď, která je podle mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři povinna uvolnit cestu druhé lodi, musí, pokud je to možné:

Loď bude považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi:

Ilustrační obrázek

Jestliže plachetnice, mající vítr z levé strany, vidí druhou plachetnici z návětrné strany a nemůže přesně určit, z které strany má tato plachetnice vítr, musí:

Předepsaný počet záchranných kruhů (podkov) na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu je nejméně:

Záchranné vybavení lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu tvoří nejméně:

Ilustrační obrázek

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Měřítko mapy 1 : 100 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Plujete rychlostí 1 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Ilustrační obrázek

Jestliže se křižují kurzy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Ilustrační obrázek

Při plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: nahoře žlutá, dole černá. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ve studené vzduchové hmotě se vyskytují převážně oblaky typu:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Pokud vypadl předmět z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Jedno nebo dvě červená světla osazená na plavební komoře, při vyplouvání znamená, že:

Plachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka nepřesahuje 7 m, musí nést:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Ilustrační obrázek

Tuto tabuli může použít:

Plují-li malá plavidla stejného druhu, vyjma plachetnic, takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

Na vodní cestě je zakázáno:

Palec pacholete slouží k:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Stabilizovanou (někdy také "zotavovací") polohou se rozumí poloha:

Národní přímé tísňové číslo záchranné služby v České republice je:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (světla) znamená:

Zvukový signál "3 dlouhé zvuky" znamená

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Malé plavidlo s vlastním pohonem obepluje koupající se osobu ve vzdálenosti alespoň:

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Vůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě osoba:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Ilustrační obrázek

Tento balón nese:

Nejvyšší povolené hodnoty délky a šířky plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny:

Ilustrační obrázek

Toto signalizační světlo nese:

Provozovat vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem je:

Tonoucího, který byl vytažen z vody, je v bezvědomí a chrčivě, ale zřetelně a pravidelně dýchá:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (kužel) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Na malém plavidle, evidovaném v plavebním rejstříku malých plavidel, musí být přidělené evidenční označení vyznačeno:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (dvojice světel) znamená:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Dvě červená světla nad sebou, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

Přednost při proplavení plavební komorou mají plavidla, která nesou:

Pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel se nepoužívají:

Plavební komora nesmí být použita ke stání plavidla:

Resuscitaci ukončíme:

Před dosažením vodního stavu ohrožujícího bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Spinaker se používá:

Plout na bočním a předním větru umožňuje plachetnici:

Takeláž je:

Výraz stěžeň se používá:

Stabilita pohybující se plachetnice je:

Váhové těžiště lodi se jejím náklonem:

Síla větru na plachty působí vůči lodnímu tělesu:

Při plavbě malé plachetnice na zadní vítr se nesmí zejména:

Plachetnice ve velkém náklonu:

Výraz plachetnice označuje:

Při křižování za silného větru a na vlnách:

Saling (můstek) je:

Pro obtékání plachet větrem platí zákony:

Jízdu plachetnice ve skluzu podmiňuje:

Příčné kolébání lodi při plavbě na zadní vítr je z hlediska bezpečnosti plavby:

Návětrnost plachetnice je ovlivněna:

Při plavbě ostře proti větru a na bočních větrech způsobuje výslednice sil, vyvozených větrem:

Plachta, resp. její jednotlivé aerodynamické profily při plavbě proti větru a při bočních větrech:

Výraz trimování plachet se používá:

Automatická kosatka je:

Boční sílu na plachtě zachycuje:

Závětrnost lodě je:

Nevýhodou gaflového oplachtění je:

Hydrodynamické síly vznikají:

Rolfok:

Lodní těleso závodních plachetnic je konstruováno:

Při plavbě na zadní vítr je nejvíce zatěžována:

Plocha laterálu je ovlivňována:

Šarpie je člun:

Lodní kulatiny jsou:

Stěžňová podpěra slouží:

Plachetnice se šarpiovým tvarem trupu oproti plachetnici s jolovým tvarem trupu:

Typickým znakem ploutvových plachetnic je:

Hydrodynamický odpor trupu je závislý hlavně:

Rychlost plachetnice nejvíce ovlivňuje: