Test způsobilosti

Je-li dostatečně velká volná vodní plocha, je nejúčinnější opatření k zabránění srážce:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Havarijní situace, které mohou na lodi při plavbě na moři vzniknout, jsou:

Vysokými oblaky jsou:

Ilustrační obrázek

Přibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Magnetický a ruční zaměřovací kompas slouží obecně pro měření:

Předepsaný počet záchranných kruhů (podkov) na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu je nejméně:

Pokud je kolem plující plavidlo požádáno o odtažení lodě do nejbližšího přístavu a zachránce po odtažení žádá o finanční odměnu:

Čára spojující místa se stejnou hodnotou tlaku vzduchu přepočítaného na hladinu moře se nazývá:

Synoptická mapa znázorňuje:

Ilustrační obrázek

Všeobecný název pro souvislou jednotvárně šedou oblačnou vrstvu bez určitých obrysů, ze které může někdy mrholit, je:

Používání nebo vystavování nouzových signálů pro jiné účely, než upozornění na nouzi a potřebu pomoci, je:

Ilustrační obrázek

Plujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte zelenou kuželovitou bóji. Jestliže chcete plout v plavební dráze:

Cirrocumulus patří mezi:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Ilustrační obrázek

Plujete v hlavní plavební dráze z přístavu na moře. Bóje, které míjíte na levoboku, budou mít jako vrcholový znak:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je takto znázorněna:

Ilustrační obrázek

Plachetnice, která vystavuje vpředu kuželový znak vrcholem dolů:

Pro stanovení bezpečné rychlosti je nutno brát v úvahu u všech plavidel:

Ilustrační obrázek

Na námořní mapě znamená znak:

Loď se strojním pohonem oznamuje plavidlu v dohledu manévr změny kursu vpravo:

Rychlost větru 6°Bft je asi:

Volné moře:

Plujete rychlostí 3 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně:

Záchranný kruh (podkova) má zpravidla barvu:

Signál podávaný radiotelegraficky nebo jiným signalizačním způsobem, skládající se ze skupiny . . . - - - . . . (SOS) v Morseově abecedě znamená:

Každá loď, která je podle mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři povinna uvolnit cestu druhé lodi, musí, pokud je to možné:

Ilustrační obrázek

Kardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Loď, mající druhou loď po své pravé straně, musí uvolnit cestu této lodi, jestliže se křižují kursy:

Všech dostupných prostředků k určení existence nebezpečí srážky musí použít:

Ilustrační obrázek

Bóje, která v systému IALA značí izolované nebezpečí má barvu:

Nebezpečí srážky musí být pokládáno za jisté:

Střelka magnetického kompasu směřuje:

Odpovědnost za následky vzniklé neplněním mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři nese:

Ilustrační obrázek

Na synoptické mapě je takto znázorněna:

Ilustrační obrázek

Toto signalizační světlo nese:

Pokud vypadl předmět z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Plavidlo, jehož délka je menší než 20 m, je na něm povoleno přepravovat více než 12 cestujících, a pluje s cestujícími na palubě:

Pod pojmem drenážní soustava se rozumí:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (světlo) znamená:

Doporučený poměr kompresí hrudníku a dýchání z plic do plic při resuscitaci dospělých nebo dětí laiky je:

Otvory umístěné pod rovinou nejvyššího ponoru zvětšeného o bezpečnostní vzdálenost:

Při vplouvání do plavebních komor plavidla:

Zvukový signál "3 krátké zvuky" znamená:

Před dosažením vodního stavu ohrožujícího bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Zvukový signál "2 řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Plavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doprava, na svůj záměr včas upozorní signálem:

Malé plavidlo je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Proplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými:

Plavidla upraví rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Ilustrační obrázek

Tento žlutý plovák nebo bóji s radarovým odražečem nesou:

Vplouvání do plavebních komor se řídí:

Dokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

Krátkým zvukem je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Ilustrační obrázek

Tato signalizační světla nese:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Dvě červená světla nad sebou, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

Plavidlo může provést obrat až poté, co se jeho vůdce ujistil, že pohyb ostatních plavidel mu umožňuje provést obrat bez nebezpečí:

Kříží-li se dráhy malých plavidel, malá plavidla bez vlastního pohonu a neplující pomocí plachet, uvolní dráhu:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (dvojice světel) znamená:

Není-li malé plavidlo s vlastním strojním pohonem vybaveno zařízením k měření rychlosti, tam kde jsou stanoveny nejvyšší povolené rychlosti plavby:

Plavidlo vybavené zařízením pro radiotelefonní spojení, v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Kotvy plavidel musí být zdviženy:

Zvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následují 2 krátké zvuky," znamená:

Malé plavidlo bez vlastního pohonu nebo plachetnice obepluje koupající se osobu:

Ilustrační obrázek

Tento signální znak (tabule) znamená:

Ilustrační obrázek

Tyto denní signalizační znaky nese:

Aktivní plocha plachty plachetnice v náklonu je:

Výraz hydrodynamický vztlak se používá pro:

Návětrnost plachetnice je ovlivněna:

Vlastností výtahových lan je především:

Na ponořenou část lodního trupu působí síly:

Ponořená část kormidelního listu:

Kormidlo je část lodi, která:

Sílu potřebnou k ovládání kormidelní páky snížíme zejména:

Spoušť nebo výtah je:

Topenanta je:

Loď s větším výtlakem (hmotností) má setrvačnost:

Plachetnice se šarpiovým tvarem trupu a s lehkou ploutví:

Otěžový vozík slouží:

Kontraotěž slouží k:

Ráhno (vratipeň) je:

Rolfok:

Závětrná strana lodi je:

Příčné kolébání lodi při plavbě na zadní vítr je z hlediska bezpečnosti plavby:

Plavba ostře proti větru je plavba:

Stěžňová podpěra slouží:

Takeláž je:

Rovnovážná poloha lodi je dána:

Lodní těleso závodních plachetnic je konstruováno:

Účinnost profilu plachty při plavbě proti slabému přednímu větru je maximální:

Výraz trimování plachet se používá:

Plachetnice s jolovým tvarem trupu a pevným kýlem:

Konstrukční rychlost plachetnice je přímo úměrná:

Lodní kulatiny jsou:

Plachty řídíme lany, která nazýváme:

Napínák je:

Při plavbě na silný zadní vítr je vhodné pro bezpečné vedení lodě:

Větší vadou plachetnice je:

Náklon lodi a vliv lodního tělesa na vzduchové proudění:

Váhové těžiště lodi se jejím náklonem:

Výhodou celospírové plachty je: